USMERNENIE k pokračovaniu mládežníckych súťaží

Od 16.1.2022 budú opätovne spustené všetky mládežnícke súťaže.

Žiadame všetkých účastníkov – hráčov , trénerov , rodičov o dodržiavanie týchto opatrení a rešpektovania usmernení usporiadateľa.

Opatrenia a obmedzenia podľa VYHLÁŠKY 2. UVZSR, ktoré sa nariaďujú počas organizovania hromadných  a     športových podujatí.

 

                                                                         Celé znenie vyhlášky

VESTNÍK VLÁDY
Slovenskej republiky
Ročník 32                                                                                                                                        Uverejnené 11. januára 2022
2
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto
vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození
verejného zdravia:
§ 1
(1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely
tejto vyhlášky považuje:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu
COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade
RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
(2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
(3) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba
v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
(4) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba,
ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj
na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho
antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.
(5) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia
COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný;
2 /2022 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 2
v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita
preukazujúcej sa osoby.
(6) Za nízko rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie, v rámci
ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:
a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
b) na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
c) na hromadnom podujatí je povinné sedenie,
d) hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania.
(7) Za stredne rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie,
v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:
a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
b) na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.
(8) Za vysoko rizikové hromadné podujatie sa na účely tejto vyhlášky považuje hromadné podujatie
v prevádzke verejného stravovania, alebo hromadné podujatie, ktoré nespadá pod hromadné podujatia podľa
ods. 5 alebo 6.
§ 2
Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam
(1) Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne
100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia,
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne
100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia,
c) vysoko rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne
20 osôb,
d) cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu a obradu krstu s účasťou výhradne v režime OTP, pohrebný
obrad,
e) zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
f) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
g) voľby,
h) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných
športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),
6. florbal: Extraliga mužov, Hyundai extraliga žien,
7. medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov
v súťažiach podľa bodov 1 až 6,
i) hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových centier pre vrcholový šport
schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vydaným po 24. novembri 2021,
j) hromadné podujatie nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií Slovenskej republiky so
súhlasom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydaným po
17. decembri 2021,
k) hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne
100 osôb,
l) hromadné podujatia športového charakteru (športové súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov s účasťou
výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.
2 /2022 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 3
§ 3
Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí
Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi hromadného podujatia
nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov príslušného hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) až d), k)
a l) oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v režime OP
alebo OTP; to neplatí pre pohrebné obrady,
c) vstup do priestorov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) až d), k) a l) umožniť len účastníkom
v režime podľa písm. b),
d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami
podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného
zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,
e) organizátor hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. c) je povinný uchovávať telefonický alebo
emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely
epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia funkčné dezinfekčným prostriedkom naplnené
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk,
i) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
1. potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je
osoba povinná ostať v domácej izolácii,
3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto
hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
4. zákaz podávania rúk,
5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc,
obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť
s výnimkou už zaočkovaných osôb,
j) pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť
dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. osoby usadené v hľadisku podujatia,
5. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie
je možné dodržať,
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
l) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na
hromadnom podujatí,
m) pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom
druhom rade.
§ 4
Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu,
pohrebného obradu a obradu krstu
Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
2 /2022 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4
b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky;
pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou.
§ 5
Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb
Pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 2 písm. e) až g) sa použijú opatrenia podľa § 3 písm. d), f)
až m).
§ 6
Opatrenia pre výkon profesionálnych súťaží športového charakteru
Hromadné podujatia podľa § 2 odseku 2 písm. h) a j) musia dodržiavať nasledovné podmienky:
a) testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží podľa § 2 ods. 2
písm. h) a j) pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa
a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým
súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní,
b) testovanie podľa bodu a) sa nevzťahuje na osoby v s imunitným statusom podľa § 1 ods. 1,
c) opatrenia podľa § 3 písm. a), d) až m) sa použijú rovnako.
§ 7
Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru
Pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
b) vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu
stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.
§ 8
Nariaďovanie prísnejších opatrení regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu
z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, v znení vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 310/2021 V. v. SR.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2022.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Tiež sa vám može páčiť...