UPOZORNENIE PRE HRÁČOV KLUBU na Súťažný poriadok SZĽH účinný od 18.3.2022 Článok V Povinnosti hokejistu

Výňatok zo Súťažného poriadku SZĽH , Článku V 5.2 Povinnosti hokejistu –  odstavce 5.2.1 , 5.2.9 , 5.2.10 a 5.2.11   strana 24,25.

Článok V
5.2 Povinnosti hokejistu

5.2.1 Hokejista je povinný dodržiavať pri športovej činnosti platné Stanovy, poriadky SZĽH
a ďalšie interné smernice SZĽH, ktoré sa priamo týkajú výkonu jeho činnosti.

5.2.9 Hokejista počas súťažného obdobia nemôže bez písomného súhlasu klubu, v ktorého
družstve hrá súťaž, absolvovať nesúťažné zápasy za iný klub alebo subjekt, ktorý nie je
členom SZĽH, a ktorý združuje výber hokejistov z viacerých klubov bez právneho vzťahu voči
SZĽH. Porušenie tejto povinnosti je disciplinárnym previnením hokejistu.

5.2.10 Hokejista počas súťažného obdobia bez predchádzajúceho písomného súhlasu klubu,
v družstve ktorého hrá súťaž, nie je oprávnený absolvovať špecializovanú športovú prípravu
mimo športovej prípravy v klube. Porušenie tejto povinnosti je disciplinárnym previnením
hokejistu.
5.2.11 Hokejista počas súťažného obdobia vykonáva svoju športovú prípravu predovšetkým
v klube, v družstve ktorého hrá súťaž.

Nedodržiavanie týchto povinností bude klub Prešov Penguins n.o. považovať za disciplinárne previnenie hokejistu voči klubu.

Prešov Penguins n.o.

 

Tiež sa vám može páčiť...