Prestupy, hosťovania a striedavé štarty hráčov v sezóne 2017/2018

P.H.K. Prešov, n.o. schválila Internú smernicu č.3.2017, ako usmernenie pre hráčov (hráčky) a ich zákonných zástupcov, ktorí majú záujem prestúpiť príp. hosťovať v iných hokejových kluboch v sezóne 2017/2018.

Registračné práva hráčov sú majetkom klubu P.H.K. Prešov, n.o. , ktorý si vyhradzuje právo rozhodnúť – povoliť hráčovi hosťovanie príp. prestup do iného klubu.

Postup pri žiadosti o prestup. príp. hosťovanie hráča (hráčky):

 • žiadosť o prestup prip. hosťovanie, striedavý štart je potrebné požiadať hokejový klub písomne
 • hráči-čky ku dňu podpisu prestupu, hosťovania, striedavého štartu musia mať platnú hráčsku zmluvu
 • hráči-čky ku dňu podpisu prestupu, hosťovania, striedavého štartu musia mať vyplatené všetky klubové poplatky
 • hráči-čky ku dňu podpisu prestupu hosťovania, striedavého štartu musia mať vrátenú všetku zapožičanú hokejovú výstroj
 • hokejový klub pri prestupoch príp. hosťovaniach sa bude riadiť podľa Prestupového poriadku SZĽH schváleného pre sezónu 2017/2018
 • hosťovanie môže byť povolené na dobu trvania zmluvy hráča s materským klubom
 • hráči-čky majú zakázané bez súhlasu klubu zúčastňovať sa prípravy – tréningov za iné hokejové kluby prip. privátne organizované mužstvá
 • INTERNÁ SMERNICA č.3/2017
  Schválené Správnou radou P.H.K. Prešov, n.o. dňa 12.06.2017 – Zápisnica č. 3/2017

  Tiež sa vám može páčiť...