Oznam riaditeľa

Na základe rozhodnutia Správnej rady určujem termín volieb jedného člena Správnej rady voleného Radou rodičov na obdobie od zvolenia do 01.05.2017.
Priebeh volieb:

  1. Každý člen rodičovskej rady je povinný sa preukázať písomným poverením nie starším ako jeden mesiac, podpísaným nadpolovičnou väčšinou rodičov jednotlivých družstiev do 06.10.2014. (Formuláre poverenia k mandátu voliteľa za kategórie sú k dispozícii v kancelárii klubu)
  2. Prihlasovanie kandidátov za člena Správnej rady je možné do 13.10.2014. (Prihlásenie kandidáta musí byť v písomnej forme a má obsahovať identifikačné údaje kandidáta a stručná prezentácia kandidáta)
  3. Voľba člena Správnej rady sa uskutoční 16.10.2014 v kancelárii klubu (v prípade neúčasti minimálneho počtu šiestich členov Rady rodičov termín volieb sa uskutoční 17.10.2014).
  4. Každý člen Rodičovskej rady bude mať platný jeden hlas k voľbe jedného člena Správnej rady z prihlásených kandidátov.

V Prešove 23.09.2014

Krasničan Marek
riaditeľ P.H.K. Prešov, n.o.

Tiež sa vám može páčiť...