Klubové poplatky 2017-2018

Klubové poplatky – členské hráči kategórii J, D, KA, ŠHT a HP platia 11 mesiacov v roku okrem mesiaca apríl, vždy do 20- tého dňa v mesiaci na mesiac vopred.

Klubové poplatky hráči kategórii HPP platia mesiace jún, august, september, október, november, december, január, február, marec do 20- tého dňa za aktuálny mesiac.

  • Juniori (J) – 30 €
    hráči narodení v roku 1997 neplatia kl. popl.
  • Dorastenci (D) – 50 €
  • Kadeti (KA) – 50 €
  • Starší žiaci 8., 7. ŠHT – 50 €
  • Mladší žiaci 6., 5. ŠHT – 50 €
  • Hokejové prípravky 4., 3. HP – 33 €
  • Hokejové predprípravky 2., 1., 0. HPP – 20 €

Mladší súrodenci v kategóriách J, D, KA, ŠHT a HP platia mesačné klubové poplatky vo výške 20 €.
Mladší súrodenci v HPP neplatia žiadne klubové poplatky.
Novo prihlásení hráči do kategórie 0.,1.,2. HPP neplatia klubové poplatky prvý mesiac.

V prípade PN od 30 kalendárnych dní do 60 kalendárnych dní v kategóriách J, D, KA, ŠHT a HP sa znižuje klubový poplatok na polovicu, ak hráč doloží kópiu PN. Inak mu nárok na zníženie poplatku zaniká.
V prípade PN dlhšej ako 60 kalendárnych dni, v kategóriách J, D, KA, ŠHT a HP sa neplatí klubový poplatok, ak hráč doloží klubu kópiou odbornej lekárskej správy spolu so žiadosťou o prerušenie členstva, inak mu nárok na odpustenie poplatku zaniká.
V prípade PN v kategórii HPP sa neponižuje klubový poplatok.

Klubové poplatky je možné uhrádzať do pokladne klubu a na účet:
Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0018 7214 4559
BIC: SUBASKBX
VS: mesiac rok
Správa pre prijímateľa: meno hráča a kategória

Platné od 01.06.2017