Informácie so stretnutia členov správnej rady a zástupcov rodičov

17.8.2017 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľa, členov správnej rady P.H.K. Prešov, n.o. a zástupcov rodičov v kancelárii klubu.

Zúčastnení boli informovaný o zabezpečení prípravných zápasoch a ich financovaní. Domáce prípravné zápasy všetkých kategórii budú financované z príspevkami od rodičov, dopravu na zápasy vonku uhrádza klub.

Súčasné zápasové dresy PHK sú nekompletné a opotrebované, preto klub objednal nové zápasové dresy pre všetky kategórie, ktoré budú financované z 2% z daní za rok 2016 vo výške 3000,- € a sponzorským príspevkom. Zúčastnení sa dohodli na ročnom poplatku vo výške 10,- € na hráča, v ktorom budú zahrnuté aj náklady na pranie a čistenie dresov (nebudú ich prať doma).
Zápasové štulpne pre hráčov budú jednotné pre všetky kategórie a budú majetkom hráčov. Hráči resp. rodičia si ich budú môcť objednať v kancelárii klubu podľa veľkosti v prípade opotrebovania, straty si budú môcť zakúpiť nové s rovnakým dizajnom. Prítomní sa dohodli a odporučili riaditeľovi osloviť výrobcu 3b Prešov ohľadom vypracovania cenovej ponuky vo farbe tmavomodrej.

Vedúci mužstiev jednotlivých kategórii podľa zákona o športe musia byť registrovaný v informačnom systéme športu, jednotlivé družstvá v každej kategórii sa dohodnú a určia svojich zástupcov. K registrácii vedúci mužstva sú povinný vypísať registračný formulár SZĽH, doložiť svoj výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a odovzdať v kancelárii klubu.

Zúčastnení ďalej diskutovali k spôsobe a výške financovania klubu, prejednávali
možnosti šetrenia finančných prostriedkov v klube najmä spracovanie ekonomiky
a agendy klubu a na odmenách usporiadateľov na domácich zápasoch.
Zástupca správcu štadióna informoval o nákladoch na prevádzku zimného štadióna a prisľúbil upratovanie šatní mládežníckych kategórii podľa rozpisu, ktorý sa spoločne dohodne s klubom.

Tiež sa vám može páčiť...