Informácia pre rodičov o hráčskych zmluvách pre hráčov,ktorí dovršili 15 rok veku.

Informujeme vás o povinnosti uzatvoriť hráčsku zmluvu,medzi hráčom a klubom pokiaľ hráč dovršil 15 rok veku.

Súťažný poriadok SZĽH určuje,za akých podmienok môže hráč štartovať v súťažných zápasoch kategórie kadet,dorastenec,junior. Jednou z podmienok je mať uzatvorenú hráčsku zmluvu s klubom v ktorom pôsobí.

Súťažný poriadok SZĽH účinný od 1.8.2019.

Článok III
Organizovanie súťaže
3.1 Hokejista
3.1.1 Hokejista môže štartovať v zápase za týchto podmienok účasti v súťaži:
3.1.1.1 je registrovaný v klube, ktorý je členom SZĽH
3.1.1.2 má platnú lekársku prehliadku
a) u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo, ak ide o
vrcholového športovca alebo hokejistu uvedeného v zozname talentovaných
športovcov, tiež hokejistu hrajúceho súťaže extraliga dorastu, extraliga juniorov,
extraliga seniorov, 1. liga seniorov, extraliga žien organizované SZĽH v kategórii
dorast, juniori, seniori extraliga, 1.liga, ženy
b) u všeobecného lekára, ak ide o dospelých hokejistov výkonnostného športu, ak
nemá prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné
lekárstvo
c) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ak ide o hokejistov
mládežníckej vekovej kategórie neuvedených v zozname talentovaných športovcov,
ak nemá prehliadku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné
lekárstvo. Za platnú lekársku prehliadku sa považuje lekárska prehliadka, ktorú
hokejista absolvoval aspoň raz za posledných 12 mesiacov
3.1.1.3 je v súlade s predpismi zapísaný na zozname družstva klubu pre príslušnú
súťaž
3.1.1.4 má uzatvorenú hráčsku zmluvu v prípade, že dovŕšil 15. rok veku a hrá súťaž
vekovej kategórie kadetov, dorastencov, juniorov alebo seniorov, úrovne súťaženia
extraligy a 1. ligy a najneskôr po druhom súťažnom zápase alebo do 30 dní, podľa
toho, čo nastane skôr, má hráčsku zmluvu zaevidovanú na SZĽH.
3.1.1.5 Má platné potvrdenia o ostaršení hokejistu
3.1.2. Podmienka uvedená v bode 3.1.1.4 sa nevzťahuje na hokejistky.
3.1.3. Hokejista je povinný ovládať a dodržiavať pravidlá ľadového hokeja.

 

Tiež sa vám može páčiť...