Členské poplatky 2018/2019

Členské poplatky hokejového klubu sa uhrádzajú za hráčov kategórii J, D, KA, 8., 7., 6., 5. ŠHT, 4., 3. HP 0., 1., 2. HPP vždy do 20- tého dňa v mesiaci za aktuálny mesiac podľa kategórií do ktorej hráči patria (podľa roku narodenia):

 • Juniori (J) – 30 €
  (máj, jún, júl, august, september, október, november, december 2018)
  hráči narodení v roku 1998 neplatia kl. popl.
 • Dorastenci (D) – 50 €
  (máj, jún, júl, august, september, október, november, december 2018 a január, február, marec 2019)
 • Kadeti (KA) – 50 €
  (máj, jún, júl, august, september, október, november, december 2018 a január, február, marec 2019)
 • Starší žiaci 8., 7. ŠHT – 50 €
  (máj, jún, júl, august, september, október, november, december 2018 a január, február, marec 2019)
 • Mladší žiaci 6., 5. ŠHT – 50 €
  (máj, jún, júl, august, september, október, november, december 2018 a január, február, marec 2019)
 • Hokejové prípravky 4., 3. HP – 33 €
  (máj, jún, júl, august, september, október, november, december 2018 a január, február, marec 2019)
 • Hokejové predprípravky 2., 1., 0. HPP – 20 €
  (máj, jún 2018 ak sa zúčastnia aspoň na jednom tréningu a august, september, október, november, december 2018 a január, február, marec 2019)

Mladší súrodenci:

 • v kategóriách J, D, KA, ŠHT a HP platia mesačné členské poplatky vo výške 20 €.
 • v kategóriách 2., 1., 0. HPP neplatia mesačné členské poplatky.

Členské poplatky hráčov v prípade PN:

 • od 30 kalendárnych dní do 60 kalendárnych dní PN v kategóriách J, D, KA, ŠHT a HP sa znižuje členský poplatok na polovicu, ak hráč doloží kópiu PN inak mu nárok na zníženie poplatku zaniká.
 • PN dlhšej ako 60 kalendárnych dni v kategóriách J, D, KA, ŠHT a HP sa neplatí členský poplatok, ak hráč doloží klubu kópiou odbornej lekárskej správy spolu so žiadosťou o prerušenie členstva, inak mu nárok na odpustenie poplatku zaniká.
 • kategórii 2.,1.,0. HPP sa neznižuje ani neodpúšťa členský poplatok.

Hosťovania hráčov:

 • ak hráč klubu P.H.K. Prešov je na hosťovaní v inom klube nehradí členské poplatky
 • ak hráč klubu P.H.K. Prešov je na striedavom štarte v inom klube hradí členské poplatky vo výške 50% podľa svojej kategórie
 • ak hráč z iného klubu je na hosťovaní v P.H.K. Prešov hradí členské poplatky podľa svojej kategórie
 • ak hráč z iného klubu je na striedavom štarte v P.H.K. Prešov hradí členské poplatky vo výške 50% podľa svojej kategórie

Členské poplatky sa uhrádzajú v hotovosti do pokladne klubu, alebo platbou na účet:
Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0018 7214 4559
BIC: SUBASKBX
VS: mesiac rok
Správa pre prijímateľa: meno hráča a kategória

Platné od 01.05.2018